Selskapsformer

Når man skal starte egen bedrift, er det flere selskapsformer man kan velge mellom. Mange velger å etablere enmannsforetak siden det er gratis å etablere. Er enmannsforetak alltid rett når man skal starte en bedrift? – la oss se nærmere på det.
Hva er egentlig et selskap?
Et selskap er en virksomhet som drives av en eller flere eiere, som har rett til å bestemme over selskapet. Det vil si, eierne kan bestemme om selskapet skal fortsette å drive virksomhet fremover, om selskapet skal avvikles, eller om selskapet skal selges. Eieren(e) av selskapet avgjør også hvor og når formuen i selskapet skal brukes.
Nedenfor er en oversikt over de selskapsformer en kan velge mellom når en vurderer å etablere bedrift. Selskapsformene har ulike rettigheter og plikter som eieren(e) må forholde seg til. Det er disse som avgjør risikoen.

 • Eneeierforetak
 • Ansvarlig selskap
 • Delt ansvar
 • Aksjeselskap AS og ASA
 • Selskap med begrenset ansvar BA
 • Offentlig eide selskaper
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Eneeierforetak

 • Kun en person som har investert all egenkapitalen i selskapet
 • Ingen krav til egenkapital
 • Långivere som bank vil likevel stille krav om egenkapital
 • Eieren er personlig ansvarlig for bedriftens gjeld med hele sin formue
  – Alt ansvaret og risiko ligger hos eier av selskapet
 • Ved konkurs kan personlige eiendeler kreves solgt for å dekke bedriftens gjeld (kreditorer)
 • Ved overskudd kan eieren ta ut hele eller deler av overskuddet

Ansvarlig selskap (ANS)

 • To eller flere eiere
 • Eierne er personlig ansvarlig for bedriftens gjeld med hele sin formue
 • En avtale som regulerer ansvarforholdet mellom eierne bør settes opp i forkant av etableringen
 • Hovedregelen er at avgjørelser skal foretas ved enstemmighet (ingen av eierne stemmer imot)
 • Ved konkurs må hver eier ta ansvar for hele selskapets gjeld med hele sin formue
 • Stor personlig risiko for alle eiere

Delt ansvar (DA)

 • To eller flere eiere
 • Flere eiere gir mulighet for økt egenkapital
 • Eierne har et delt ansvar for bedriftens gjeld
 • Eierne sette opp en selskapsavtale for å regulere rettigheter og plikter
  – Fordeling av overskudd og underskudd
  – Oppløsning av selskapet
  – Eierbytte
 • Lovverket regulerer; oppløsning og avvikling, eierskifte, utelukking av deltakere
 • Delt risiko

Aksjeselskap (AS)

 • Eierne som kjøper aksjer har et begrenset ansvar for den mengde de kjøper aksjer for
 • Bedriften kan selv velge hvem de skal selge aksjer til
 • 30 000 kr i aksjekapital
 • Overskuddet deles mellom utdeling av utbytte og/eller spares i selskapet
 • Egenkapital må være minst 10% av balansesummen før utdeling av utbytte kan finne sted
 • Generalforsamling
  – Alle aksjonærer møtes vanligvis en gang i året for å diskutere fastsettelse av vedtekter, godkjenning av regnskap og revisjonsberetning og vedta eventuelle endringer i aksjekapitalen
 • Bedriftsforsamling
  – Medlemmer velges av både generalforsamlingen (2/3) og de ansatte (minst 1/3)
  – Tar opp saker som kan gå på bekostning av de ansatte (for eksempel rasjonalisering og omstrukturering)
 • Generalforsamling –> Bedriftsforsamling –> Styret –> Daglig leder
 • Styret
  – Har et stort ansvar for bedriften utvikling
  – Må utarbeide planer og budsjetter
  – Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling
  – Kontroll av regnskapet
  – Hvis bedriften har mindre enn 200 ansatte velges styret av generalforsamlingen
  – Hvis bedriften har mer enn 200 ansatte velges styret av bedriftsforsamlingen
 • Daglig leder
  – Foretar den daglige driften av selskapet
  Må følge de pålegg og retningslinjer som styret gir:
  – Regnskapsførsel i henhold til lov
  – Ordnet økonomi med tilstrekkelig likviditet
  – Beskytte de ansatte (miljøvern)
  – Sørge for tilfredsstillende arbeidsforhold blant de ansatte

Allmennaksjeselskap (ASA)

 • Har mange av de samme eller mer omfattende krav enn AS
 • 1 000 000 kr i aksjekapital
 • Børsnotert
 • Offentligheten kan kjøpe aksjer

Selskap med begrenset ansvar (BA)
– Tidligere kalt andelslag
– Mye brukt i landbruksnæringen, forbrukersamvirke og boligbyggelag
– Har det formål å fremme medlemmenes interesser
– Medlemmenes innskudd/andeler utgjør selskapets egenkapital
– Medlemmene er kun ansvarlige for selskapets gjeld med sine innskudd (taper kun sitt innskudd ved konkurs)
Andre selskapsformer
– Offentlige eide selskap (AS der staten eier alle aksjene)
– Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) – veldig populær de siste årene. NUF er norske avdelinger av utenlandske selskap. Slipper å betale aksjekapital. Også mye vanskeligere å få lån og kreditt.
Konklusjon
Enmannsforetak og aksjeselskap (AS) er de mest brukte selskapsformene. Ved enmannsforetak er eieren fullt ansvarlig for selskapets gjeld med hele sin formue. I et aksjeselskap har aksjonærene begrenset ansvar.
 
 
 

Leave a Comment