Innføring i dekningspunktanalyse

En dekningspunktanalyse, også kalt nullpunktanalyse, er en analyse som viser hvor stor inntekt en bedrift trenger for å dekke sine utgifter. En slik analyse bruker flere nye begreper som vi nå skal se nærmere på.

Dekningsbidrag

Det første begrepet kalles dekningsbidrag. Dekningsbidraget forteller hvor mye av inntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene og en eventuell fortjeneste. Er dekningsbidraget større enn de faste kostnadene, så går bedriften med overskudd.

Dekningsbidrag = Sum salgsinntekt – Sum variable kostnader

Eksempel

En bedrift selger 75 gressklippere hvor utsalgsprisen er kr 1 900 pr. stk.

Produksjonskostnadene for å produsere hver gressklipper er kr 500. Produksjonskostnadene kalles for variable kostnader da de varierer med produksjonsmengden. De variable kostnadene inkluderer frakt og emballasje.

De faste kostnadene er på kr 35 000 og inkluderer husleie, strøm og forsikringer. Bedriften solgte 320 gressklippere i juni måned.

Sum driftsinntekter = 75 * 1 900 = 142 500
Sum variable kostnader = 100 * 500 = 37 500
Dekningsbidrag = 142 500 – 37 500 = 105 000 kr

Dekningsgrad

Det andre begrepet kalles dekningsgrad. Dekningsgraden er dekningsbidraget regnet i prosent.

Dekningsgrad = Dekningsbidrag * 100 / Sum driftsinntekter

I eksempelet ovenfor blir dekningsgraden som følger:
Dekningsgrad = 105 000 * 100 / 142 500 = 73,68 %

Dekningspunkt (nullpunkt)

Det tredje begrepet kalles dekningspunkt- eller nullpunkt. Nullpunktet er det punktet hvor inntekter og utgifter krysser hverandre. Dekningspunktet forteller hvor stor inntekt bedriften minimum må ha for at den skal kunne dekke sine utgifter uten å gå med underskudd.

Nullpunktomsetning = Totale faste kostnader * 100 / Dekningsgraden

I eksempelet ovenfor blir nullpunktomsetningen som følger:
Nullpunktomsetning = 35 000 * 100 / 73,68 = 47 503 kr

Bedriften må minimum omsette for kr 47 503 for å kunne dekke sine faste utgifter.

Sikkerhetsmargin

Det fjerde begrepet kalles sikkerhetsmargin. Sikkerhetsmarginen forteller hvor stort tap bedriften tåler før den går med underskudd.

Sikkerhetsmargin = Sum driftsinntekter – Nullpunktomsetning

I eksempelet ovenfor blir sikkerhetsmarginen som følger:
Sikkerhetsmargin = 142 500 – 47 503 = 94 997 kr

Bedriften tåler et tap på kr 94 997 før den går med underskudd.

Sikkerhetsmargin i prosent

Sikkerhetsmargin i prosent = Sum driftsinntekter – Nullpunktomsetning * 100 / Sum driftsinntekter

I eksempelet ovenfor blir sikkerhetsmarginen som følger:
Sikkerhetsmargin i prosent = 142 500 – 47 503 * 100 / 142 500 = 66,66 %

Bedriften tåler et tap på 66,66 % før den går med underskudd.

Vi vet nå at vi må bruke følgende rekkefølge for å komme frem til verdiene ovenfor:
Dekningsbidrag –> Dekningsgrad –> Dekningspunkt / nullpunkt –> Sikkerhetsmargin

I eksempelet så langt har vi regnet ut nullpunktomsetningen og sikkerhetsmargin i kroner. Siden bedriften i eksempelet kun selger ett produkt, hva om vi ønsker å finne antall gressklippere (enheter) som bedriften må selge for å dekke de faste kostnadene og hvor mange enheter bedriften har som sikkerhetsmargin?

Dekningsbidrag pr. enhet = Salgspris pr. enhet – Variable kostnader pr. enhet
Dekningsbidrag pr. enhet = 1 900 – 500 = 1 400 kr
Dekningsgrad pr. enhet = Dekningsbidrag pr. enhet * 100 / Salgspris pr. enhet
Dekningsgrad = 1 400 * 100 / 1 900 = 73,68 %

Nullpunktomsetning antall enheter = Totale faste kostnader / Dekningsbidrag pr. enhet
Nullpunktomsetning antall enheter = 35 000 / 1 400 = 25 enheter

Sikkerhetsmargin = Forskjell fra dekningspunktet * 100 / Sum solgte enheter
Sikkerhetsmargin = (320 – 25) * 100 / 320 = 92 enheter

Oppsummering (kroner)

Bedriften har et dekningsbidrag på kr 105 000 som skal gå til å dekke de faste kostnadene, og en eventuell fortjeneste. Alternativt: 73,68 % av den totale omsetningen er igjen for å dekke de faste kostnadene, og en eventuell fortjeneste.
Bedriften må minimum omsette for kr 47 503 for å unngå underskudd. Bedriften har en sikkerhetsmargin, og tåler et underskudd på kr 94 997.

Oppsummering (enheter)

Hver gressklipper som bedriften selger gir et dekningsbidrag på kr 1 400 som skal gå til å dekke de faste kostnadene, og en eventuell fortjeneste.
Alternativt: 73,68 % av inntektene fra hver gressklipper er igjen for å dekke de faste kostnadene, og en eventuell fortjeneste. Bedriften må selge minimum 25 gressklippere for å dekke de faste kostnadene. Bedriften har en sikkerhetsmargin på 92 enheter som vil si at bedriften under en stille periode vil kunne tåle at 92 enheter står igjen på lageret.

Lag din egen oppgave i kommentarfeltet.

Lykke til på eksamen!

Leave a Comment