Innføring i produktkalkyler

De fleste bedrifter selger flere produkter. I mange tilfeller ønsker bedriftens ledelse å finne ut hvilke kostnader som inngår i hvert enkelt produkt, og hvordan disse kostnadene fordeler seg mellom produktene. Det må analyseres og beregnes. Det er her produktkalkyler kommer inn.

En produktkalkyle er en oppskrift som viser hvordan ingrediensene i et produkt er finansiert. Kjenner bedriften til markedsprisen for et produkt, så kan produktkalkyler være til god hjelp når en ønsker å fastsette utsalgsprisen for produktet.

Denne artikkelen tar høyde for at du har god forståelse av forskjellen mellom Faste, variable, direkte og indirekte kostnader. Det finnes ulike kalkylemetoder som brukes for å sette opp en produktkalkyle. Denne artikkelen tar for seg selvkostkalkyle. Når du først kjenner til selvkostkalkylen, blir det enklere å forstå fordelen og ulempene ved de andre kalkylemetodene som brukes for å sette opp en produktkalkyle.

Selvkostkalkylen tar for seg de faste- og variable kostnadene som ansees å gjelde et produkt. Tanken er å fordele de indirekte kostnadene mellom kostnadssteder ved hjelp av ett eller flere tillegg. Selvkostmetoden brukes for å beregne størrelsen på disse tillegg(ene).

Et kostnadssted kalles også for en avdeling. Et direkte kostnadssted er hvor det utføres arbeid direkte knyttet til et produkt. For eksempel ulike produksjonsavdelinger. Et indirekte kostnadssted er hvor det utføres arbeid for andre kostnadssteder.

For eksempel reparasjon- og vedlikehold av maskiner og kvalitetskontroll. Kostnadene fra de indirekte kostnadsstedene må samles og fordeles mellom de direkte kostnadssteder.
En selvkostkalkyle bør minimum inneholde følgende tillegg:

  • Ett tillegg for innkjøp- og materialforvaltning
  • Ett eller flere tillegg for produksjonsavdeling
  • Ett tillegg for salg- og administrasjon

Et fordelingsgrunnlag i form av ett uttrykk for en aktivitet kreves da det vil brukes som grunnlag for å fordele kostnadene. Eksempler på fordelingsgrunnlag er forbruk av materialer, arbeidstimer, produksjonsmengde og salg. Fordelingsgrunnlaget er også det som legges til som ett tillegg i produktkalkylen for å belaste et produkt med en andel av de indirekte kostnadene.

Generelt beregnes tilleggsatser som følger:

Tilleggssats = Indirekte kostnader / Fordelingsgrunnlaget
For innkjøp- og materialforvaltningsavdelingene:
Tilleggssats = Avdelingens indirekte kostnader * 100 / Totale direkte materialkostnader
For produksjonsavdelingene:
Tilleggsats = Avdelingens indirekte kostnader * 100 / Fordelingsgrunnlaget (direkte arbeidstimer eller lønn)
For salg- og administrasjonsavdelingen:
Tilleggssats = Avdelingens indirekte kostnader * 100 / Tilvirkningskost
Tilvirkningskost er summen av samtlige kostnader som er gått med ved produksjon av produktene.

Dekningsdifferanser

Dekningsdifferanser er forskjellen mellom virkelige og innkalkulerte kostnader. De kostnader som oppstår iløpet av en periode kalles virkelige kostnader, mens de kostnadene som legges til i produktkalkylen kalles innkalkulerte kostnader. Når det som er innkalkulert er større enn de virkelige kostnadene foreligger det overdekning. Når det som er innkalkulert er mindre enn de virkelige kostnadene foreligger det underdekning.

Test dine kunnskaper

La oss gå gjennom to oppgaver for å se hvordan dette er satt sammen.

Oppgave 1

En fabrikk tilvirker produktene A og B. Kalkyle for produktene og budsjett for 2020 fremgår av opplysningene nedenfor:

EnhetskalkyleAB
Pris800600
Variable kostnader  
Faste kostnader100 
Fortjeneste  
Dekningsbidrag (DB)  
Dekningsgrad (DG)25 %20 %

Budsjett for 2020 viser et salg på 15 000 enheter av produkt A og 20 000 enheter av produkt B. Faste kostnader er budsjettert til kr 3 500 000.

a) Fullfør kalkylene for A og B

EnhetskalkyleAB
Pris800600
Variable kostnader600480
Faste kostnader100100
Fortjeneste10020
Dekningsbidrag (DB)200120
Dekningsgrad (DG)25 %20 %

Produkt A

Sum faste kostnader = 15 000 * 100 = 1 500 000 kr
Dekningsbidrag = 25 * 800 / 100 = 200 kr
Variable kostnader = 800 – 200 = 600 kr
Fortjeneste = 800 – (600 + 100) = 100 kr

Produkt B

Dekningsbidrag = 20 * 600 / 100 = 120 kr
Variable kostnader = 600 – 120 = 480 kr
Sum faste kostnader = 3 500 000 – 1 500 000 = 2 000 000 kr
Faste enhetskostnader = 2 000 000 / 20 000 = 100 kr
Fortjeneste = 600 – 480 – 100 = 20 kr

b) Hva er bedriftens budsjetterte gjennomsnittlige dekningsgrad?

Sum dekningsbidrag = (15 000 * 200) + (20 000 * 120) = 5 400 000 kr
Sum omsetning = (15 000 * 800) + (20 000 * 600) = 24 000 000 kr
Gjennomsnittlige dekningsgrad = 5 400 000 * 100 / 24 000 000 = 22,5 %

c) Beregn bedriftens budsjetterte nullpunktomsetning for 2020?

Nullpunktomsetning = 3 500 000 * 100 / 22,5 % = 15 555 556 kr

d) Hva utgjør sikkerhetsmarginen i kroner og prosent for 2020?

Sikkerhetsmargin i kroner = 24 000 000 – 15 555 556 = 8 444 444 kr
Sikkerhetsmargin i prosent = 8 444 444 * 100 / 24 000 000 = 35,19 %

e) Hva skjer med nullpunktomsetningen hvis de variable kostnadene per enhet for Alfa øker med kr 50?

Omsetning Alfa = 15 000 * 800 = 12 000 000
Nytt dekningsbidrag Alfa = (15 000 * 800) – (15 000 * 650) = 2 250 000 kr
Ny dekningsgrad Alfa = 2 250 000 * 100 / 12 000 000 = 18,75 %
Ny gjennomsnittlig dekningsgrad = 2 250 000 + (20 000 * 120) / 24 000 000 = 0,19375 * 100 = 19,375 %
Ny nullpunktomsetning = 3 500 000 / 0,19375 = 18 064 516 kr
Når de variable kostnadene per enhet for Alfa øker med kr 50 vil den nye nullpunktomsetningen øke fra kr 15 555 556 til kr 18 064 516 kr.
Ny sikkerhetsmargin i kroner = 24 000 000 – 18 064 516 = 5 935 484
Ny sikkerhetsmargin i prosent = 5 935 484 / 24 000 000 = 0,2473 * 100  = 24,73 %

Oppgave 2

AS Produksjon tilvirker produktene Alfa og Beta. Kalkyle for produktene og budsjett for 2020 fremgår av opplysningene nedenfor.

EnhetskalkyleAlfaBeta
Pris500420
Variable kostnader 210
Faste kostnader  
Fortjeneste100140
Dekningsbidrag (DB)  
Dekningsgrad (DG)0,4 

Budsjettet for 2020 viser et salg på 15 000 enheter av produkt Alfa og 10 000 enheter av produkt Beta. Faste kostnader er budsjettert til kr 2 200 000.

a) Fullfør kalkylene for Alfa og Beta

EnhetskalkyleAlfaBeta
Pris500420
Variable kostnader300210
Faste kostnader10070
Fortjeneste100140
Dekningsbidrag (DB)200210
Dekningsgrad (DG)0,40,5

Produkt Alfa

Dekningsbidrag = 40 * 500 / 100 = 200
Variable kostnader = 500 – 200 = 300
Faste kostnader = 500 – 300 – 100 = 100
Produkt Beta:
Faste kostnader = 420 – 210 – 140 = 70
Dekningsbidrag = 420 – 210 = 210
Dekningsgrad = 210 * 100 / 420 = 50

Lag din egen oppgave i kommentarfeltet.

Lykke til på eksamen!

Leave a Comment